Absolventi Základnej školy Sebechleby

 

Základná škola v Sebechleboch si 1. septembra 2010 pripomenula okrúhle jubileum. Presne pred 50. rokmi - 1. septembra 1960 - sa otvorili dvere novej školskej budovy. Odvtedy školu úspešne ukončilo viac ako 1 500 žiakov. O ich výchovu a vzdelávanie sa počas týchto vyše päťdesiatich rokov staralo vyše 180 pedagogických pracovníkov. Vo vedení školy sa vystriedali 5 riaditelia a 8 zástupcovia riaditeľa školy. Na chode školy sa ďalej podieľalo vyše 35 nepedagogických zamestnancov školy.

Najviac žiakov končilo v školskom roku 1969/70. V dvoch deviatych triedach spolu 62 žiakov. Naopak, najmenej ich končilo v školskom roku 1998/99, len 13. V školskom roku 1999/2000 nekončil úspešne školu ani jeden žiak, z dôvodu pokračujúcej transformácie školstva - prechodu z osemročnej na deväťročnú povinnú školskú dochádzku.

Týmto prehľadom chceme napomôcť k zlepšeniu v orientácii, ktorí žiaci a kedy úspešne ukončili našu školu. Zoznamy sú zostavené z triednych výkazov chronologicky, podľa končiacich tried a sú doplnené o triedneho učiteľa. No a postupne k nim pribudnú aj fotografie tried, niektoré triedy ich tam už aj majú.

Pri určení adresy žiakov boli použité nasledovné skratky: Bá = Báčovce, Dr = Drážovce, Du = Dudince, HN = Hont. Nemce, HT = Hontianske Tesáre, KK = Kráľovce - Krnišov, Kr = Krupina - Dolné Kopanice, La = Ladzany, Ra = Rakovec, Se = Sebechleby, Ši = Šipice, Te = Terany.

 

1960/61 - 1969/70 1970/71 - 1979/80 1980/81 - 1989/90 1990/91 - 1999/2000 2000/01 - 2009/10 2010/11 - 2019/20

 

 

História Hlavná stránka