ÚVOD

Pri príležitosti okrúhleho jubilea školy - 50 rokov od slávnostného otvorenia novej budovy školy - si pripomenieme niektoré významné udalosti sebechlebského školstva. Celkovo sú informácie rozdelené do dvoch období.

Prvé obdobie, od roku 1656 /prvá zmienka o existencii školy v obci/ do roku 1918, obdobie vyše 260-ročné, poznačené situáciou vtedajšieho Uhorska. A druhé obdobie do roku 1960, vyše 40-ročné, poznačené medzivojnovou a ťažkou vojnovou dobou a tiež ideologicky jednotnou školou.

 

KALENDÁRIUM SEBECHLEBSKÉHO ŠKOLSTVA

Obdobie do roku 1918

 

1656

prvá zmienka o existencii školy, ktorú zničil požiar

 

 

1779

najstaršie zachované meno učiteľa-rechtora: Karol Čunkai, mal vtedy 35 rokov, “nepil”, bol vzdelaný, škola sa nachádzala medzi kostolom a farou, teraz je tam kamenný kríž z roku 1899/, po ňom učili učitelia: Slámka, Hladký

 

 

1868

zavedenie povinnej školskej dochádzky, škola bola cirkevná /rímskokatolícka/ s jednou učebňou

 

 

1872

zhorenie budovy školy, ktorá stála medzi farou a kostolom, 2 roky sa učilo v súkromnom dome č. 9

 

 

1874

zriadenie novej školy /učebná sieň rozmerov 12 x 8 m, podopieraná v prostriedku/ a učiteľského bytu /pozostával z 2 izieb, kuchyne, komory a maštale/ v budove pod kostolom, fungovala 48 rokov, do roku 1922

 

Rímskokatolícka ľudová škola 1874 - 1922, náčrt vyhotovil Anton Matula dňa 24. júna 1921

 

1888

zomrel učiteľ Anton Koltay, ktorý vykonával aj funkciu obecného notára, je pochovaný na miestnom cintoríne aj so svojou manželkou

do tohoto roku sa vyučovalo len po slovensky, od tohoto roku sa vyučovala maďarčina ako povinný predmet

 

 

1888

-1905

rechtorom bol Gabriel Štefčík, bol zástancom maďarizácie, zaoberal sa i ovocinárstvom, škole bolo zamietnuté rozšírenie na dvojtriedku

 

 

1890

školu navštevovalo 60 žiakov

 

 

1905-09

pôsobenie Jozefa Mečenika, bol tiež štepárom, ovocinárom a “korheľom”

 

 

od 1906

okrem náboženstva /vyučoval ho farár/ sa vyučovalo po maďarsky

 

 

1909-15

pôsobenie Jána Schmidberger, počas jeho pôsobenia bol v roku 1913 vypracovaný plán výstavby novej školy, ale kvôli vypuknutiu vojny sa oddialila výstavba

 

 

1912

školu navštevovalo vyše 100 žiakov

 

 

1915-19

pôsobí Karol Káppel, ktorý nevedel ani slovo po slovensky, kantorom bol pre svoj silný hlas dobrý, ale viac “pil”

 

Obdobie od 1918 do 1960

 

od 1919

vyučovacou rečou sa stala slovenčina, zmena názvu školy na Ľudovú školu cirkevnú

 

 

1919/20

dochádzka žiakov počas šk. roka bola nízka, zo 121 žiakov ju navštevovalo len 12 až 15

 

 

1919-27

kantorom bol Anton Matula, nacvičil so žiakmi prvé divadelné predstavenie “Betlehemský hlásnik”, ktoré malo premiéru 26. 12. 1921

 

 

1920/21

školu v tomto šk. roku navštevovalo 117 žiakov

 

 

1922

2. mája sa v škole zhromaždila celá obec a rozhodlo sa o výstavbe školy na mieste, kde stála stará škola, postavenie dvojtriednej šk. budovy bez učiteľského bytu na náklady cirkevníkov bolo vo výške 135 tis. korún

 

 

1923/24

99 žiakov chodilo do školy, posledný šk. rok s jednou triedou

 

 

1924/25

po problémoch vybavenia dvoch tried nábytkom, konečne sa započalo vyučovať v dvoch triedach už v novopostavenej školskej budove, v druhej triede vyučovala Katarína Čeháková, po odchode ju nahradil od marca do júna 1925 Ján Pariči

  

 

 Na fotografii stoja zľava: Anton Matula /riaditeľ - správca školy/, Michal Kemp /organista/ a Ján Rerich /richtár/.

 

1925/26

od septembra začala svoju činnosť i ľudová škola hospodárska, druhou učiteľkou v tomto šk. roku sa stala od decembra 1925 Jolana Sepešiová

 

 

1927-43

kantorom bol Ján Paciga

 

 

1932/33

na konci šk. roka zo 170 žiakov prepadlo 36, 13 žiakov opustilo školu

 

 

1933/34

177 žiakov bolo rozdelených do 3 tried, kvôli šarlachu bolo pozastavené vyučovanie

 

 

1935/36

vyvŕtaná bola 16 m hlboká studňa, šk. dvor bol ohradený plotom z dreva

 

 

1936/37

I. trieda – 1. a 2. roč., 52 žiakov, II. trieda - 3. a 4. roč., 49 žiakov, III. trieda - 5., 6., 7., 8. roč., 51 žiakov

 

 

1938/39

I. tr. - 41 žiakov, II. tr. - 53, III. tr. - 47, spolu 154 žiakov, nastupuje namiesto učiteľky Aurélie Kikinderovej učiteľ Ján Pálka

 

 

1943/44

riaditeľom sa stal J. Pálka

 

 

1944/45

I. tr. - 46, II. tr. - 51, III. tr. - 48, spolu 145 žiakov, riaditeľom bol J. Pálka, učiteľkami boli Mária Bednárová a Margita Osvaldová, vyučovať sa kvôli SNP začalo až 13. novembra 1944

 

 

1945/46

I. tr. 40 žiakov – J. Pálka, II. tr. 54 žiakov - definitívnou učiteľkou M. Bednárová, III. tr. 47 žiakov – dočasnou učiteľkou bola Margita Koštialová, ktorú počas šk. roka vystriedala výpomocná učiteľka Elena Čabáková

 

 

po 1945

učitelia už nevykonávali kantorstvo, škola už nebola cirkevná a bola osemročná

 

 

1946/47

vyučovalo sa v dvoch učebniach striedavo, I. tr. - 36, II. tr. - 54, III. tr. – 54 žiakov, novými učiteľkami boli Elena Schwarzová, Emília Jariabková

 

 

1947/48

I. tr. - 40, II. tr. - 33, III. tr. - 60 žiakov, novými učiteľkami boli Margita Luptáková a Anna Páričková

 

 

1948/49

školským zákonom č. 95/1948 Zb. sa začal budovať systém jednotnej šk. sústavy, rušili sa ľudové školy s 8. ročníkmi a vznikli národné školy s 5. ročníkmi a stredné školy so 4. ročníkmi /povinná šk. dochádzka/,

11. 3. 1949 bola zriadená stredná škola so 4. ročníkmi, do obvodu patrili aj obce: Hont. Nemce, Ladzany, Báčovce, Drážovce, Domaniky,

náklady na zriadenie nižšej strednej školy dosiahli 333 tis. korún, od 17. januára sa vyučovalo v 2 triedach strednej školy /I. tr. tvorili 44 žiaci 6. roč. bývalej ľudovej školy, II. tr. 37 žiakov zo 7. a 8. roč./, vyučovali J. Pálka /riaditeľ/ a Marta Polerecká

 

1949/50

stredná škola sa rozšírila na trojtriednu s obsadením: J. Pálka /riaditeľ/, M. Polerecká, E. Jariabková, Anna Jaďuďová, Veronika Auxtová, zapísaných bolo 128 žiakov,

národná škola mala 3 triedy, I. tr. – Ján Ozan /riaditeľ/, 1. roč., 42 žiakov, II. tr. – Margita Pálková, 2. a 3. roč., 56 žiakov, III. tr. – Jolana Sarvašová, 4. a 5. roč., 48 žiakov

 

1950

22. 1. sa konalo slávnostné otvorenie strednej školy,

opravovala sa vojnou poškodená budova národnej školy

 

 

1950/51

stredná škola sa stala úplnou so 4 ročníkmi, do pedagogického kolektívu pribudli Michal Veselý, Štefan Bača, Elena Franková, počet žiakov bol 139,

národná škola mala nasledovnú organizáciu: I. tr. – 30, II. tr. - 56, III. tr. - 45 žiakov, triednictvo zostalo nezmenené, ale koncom septembra 1950 namiesto učiteľky J. Sarvašovej nastúpil Cyril Novodomec

 

 

1951/52

fungovali 4 triedy s počtom 131 žiakov /I. tr. 51, II. tr. 40, III. tr. 24, IV. tr. 16/, odišla E. Franková, nastúpila Lýdia Šulcová

 

 

1952/53

spolu školu navštevovalo 156 žiakov /I. A tr. 30, I. B tr. 35, II. Tr. 44, III. 31, IV. tr. 16/, začali sa používať žiacke knižky

 

 

1953/54

na základe nového šk. zákona z apríla 1953 došlo k spojeniu národnej a strednej školy, vznikla Osemročná stredná škola s počtom žiakov 255 /I. tr. 26, II. tr 39 – spojení boli druháci s tretiakmi, III. tr. 28, IV. tr. 29, VI. A tr. 32, VI. B tr. 32, VII. tr. 42, VIII. tr. 25/, triedy boli umiestnené v 3 budovách /v pôvodnej, 2 triedy pri kostole, 1 trieda v budove oproti/ s nasledovným personálnym obsadením: J. Pálka /riaditeľ/, Anna Bačová, Ignác Kanala, J. Ozan, M. Pálková, Lýdia Tatárová, Alica Žoltická, Michal Veselý, Elena Roziaková rod. Trenčanová, Ján Žuffa,

založená bola školská jedáleň v budove poniže kostola

 

 

1954/55

počet žiakov 268, spolu 9 tried /4 na nižšom stupni, 5 na vyššom stupni, III. tr. tvorili 3. a 4. roč., paralelné triedy boli pri 6. a 7. roč./, po personálnych zmenách novými učiteľmi boli: Gregor Roško, Elena Rožňaiová, Anna Šimková, Mária Tomusová, Jozef Klement

 

 

1955/56

noví učitelia: Viera Struháriková, Gertrúda Schwarcová, Silvester Ďurdina, Ján Kováč, školu navštevovalo 285 žiakov v 9 triedach

 

 

1956/57

9 tried, 273 žiakov, pedag. zloženie: J. Pálka /riaditeľ/, J. Ozan /pedag. zást./, M. Pálková, Štefánia Jelušová, Anna Lukáčová, Emília Melichová, J. Klement, S. Ďurdina, E. Roziaková, Ľudovít Hill, Milan Ďuriš

 

 

1957/58

noví učitelia: Dušan Gálus, Mária Ďurdinová rod. Píriová, Jozef Kvas, Štefan Auxt,

započatá bola výstavba hokejového klziska 25 x 18 m, začali byť organizované okresné a krajské kolá /prebory/ v športových súťažiach

 

 

1958/59

za riaditeľa osemročnej strednej školy bol ustanovený J. Ozan, zástupkyňou sa stala E. Roziaková, škola mala 10 tried a 276 žiakov /I. tr. Margita Mahútová 25, II. A tr. Š. Jelušová 21, II. B tr. Mária Kucbelová 22, III. tr. S. Ďurdina 26, IV. tr. E. Melichová – Ján Glózik 34, V. tr. D. Gálus 30, VI. A tr. Š. Auxt 28, VI. B tr. J. Klement 28, VII. tr. M. Ďurdinová 36, VIII. tr. J. Kvas – Edita Kvasová rod. Kolimárová 24/

 

 

11.4.

1959

slávnostné položenie základného kameňa ku stavbe novej budovy osemročnej strednej školy, ešte v lete boli postavené múry jednoposchodovej budovy a do zimy bola pokrytá strechou

 

                                                            Slávnostné poklepanie základného kameňa novej budovy školy z 11. 4. 1959

 

1959/60

školu navštevovalo 290 žiakov rozdelených do 10 tried, namiesto M. Kucbelovej nastúpila Mária Dráčiková rod. Slamková, šk. rok kvôli spartakiáde končil už 18. júna 1960, 21 žiakov z VIII. roč. zostalo na škole a pokračovali ako deviataci v budúcom šk. roku .

 

ZÁVER

Úsilím o spracovanie “trilógie” venovanej obci /“Historické kalendárium obce Sebechleby”, “Absolventi ZŠ Sebechleby 1960-2000” a “Základná škola Sebechleby 1960-2000”/ som chcel vyjadriť obdiv a úctu k tomu, čo všetko sa v tejto obci a tiež hlavne v sebechlebskom školstve za posledných niekoľko desiatok rokov udialo. Dopredu sa však ospravedlňujem, ak došlo k nejakým chybám a nepresnostiam.

Na záver skutočne treba poďakovať všetkým tým, ktorí sa menším alebo väčším pričinením podieľali na kvalitatívnom raste školy. Keďže tradície motivujú, je našou povinnosťou, aby sme pokračovali v nastúpenej ceste.

Želám všetkým veľa zdravia a chuti v náročnej a zároveň krásnej práci s deťmi.

                                                                                                           

PRAMENE

Kronika PO pri OSŠ 1958-1976

Kronika PS pri ZDŠ 1976-1979

Kronika rímskokatolíckej ľudovej školy 1918-1951 /archív Ostrá Lúka/

Kronika školy 1949-1963

Kronika školy 1973-1995

Kronika školy 1995-2005

Kronika školy od roku 2005

Triedne výkazy školských rokov 1960/1961 - 1999/2000

 

Spracoval: RNDr. Ján Ruman, september 2000, aktualizácia september 2010

História  Hlavná stránka