Oficiálny názov:  Základná škola s materskou školou Antona Matulu Sebechleby

Adresa:  Sebechleby 145, 962 66 Sebechleby

Tel. čísla: 045 5591743 /základná škola - ZŠ/, 045 5591705 /materská škola - MŠ/, 045 5591798 /školská jedáleň - ŠJ/

E-mail:   skolasebechleby@gmail.com,   sebesko@gmail.com

           IČO: 0037888536       DIČ: 2021675183

 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s.

Kód banky: KOMASK2X

Čísla účtov: výdavkový - SK39 5600 0000 0014 1681 0001,

potravinový /stravné pre ŠJ/ - SK21 5600 0000 0014 1681 1004,

príjmový /poplatky za MŠ, ŠKD, nájom telocvične a ŠJ/ - SK04 5600 0000 0014 1681 8003,

sociálny /fond zamestnancov školy/ - SK70 5600 0000 0014 1681 4002,

projektový /inkluzívnos vzdelávania/ - SK34 5600 0000 0014 1681 6008,

depozitný /decembrové výplaty/ - SK48 5600 0000 0014 1681 4010,

rodičovský /dve percentá/ - SK75 8330 0000 0028 0068 7794.

Prosíme o správne uhrádzanie poplatkov a stravného. Ďakujeme.

 

  Hlavná stránka