ÚVOD

Táto časť je venovaná obdobiu od kvalitatívnej zmeny, ktorá sa udiala v roku 1960. Dokončila sa výstavba a bola uvedená do prevádzky nová budova školy spolu so školským areálom, ktorý sa postupne dobudoval o športové ihriská, atletickú dráhu, ovocný sad, školské pozemky, jedáleň, telocvičňu. Škola tak v tomto období komplexne plní svoju výchovno-vzdelávaciu funkciu, aj keď ďalšia významná zmena nastala po roku 1989.

Spracovanie obdobia rokov 1964 až 1973 bolo problematické, pretože sa pravdepodobne nezachovala kronika školy z tohto obdobia. Posledné 55-ročné obdobie je teda spracované v podobe štatistických prehľadov.

 

POSLEDNÝCH 55 ROKOV ZÁKLADNEJ ŠKOLY

Po otvorení novej budovy aj naďalej nižšie ročníky a predmet "dielne" sa vyučovali v starej školskej budove. Nové priestory pre vyučovanie technickej výchovy boli zriadené dodatočne v priestore školských šatní v suteréne školy pri hlavnom vchode do budovy.

Kvalitatívna zmena sa prejavila hlavne vo výchovno-vyučovacích výsledkoch školy. Nie je možné vymenovať všetky úspechy žiakov a pedagógov. Pravidelne fungovali záujmové krúžky - útvary, kde sa dosahovali veľmi pekné úspechy.

Žiaci sa zúčastňovali okresných, krajských prehliadok, súťaží a olympiád. Je nesporné a chvályhodné, že i v ťažších podmienkach a potom neskôr v lepších, žiaci dokazovali svoj talent, vedomosti, zručnosti. Prehľad spomínaných aktivít je uvedený v kapitole "Prehľad činnosti žiakov školy", na konci stránky.

Silne pozitívnymi stránkami s odstupom času sa javia napríklad nasledovné aktivity:

 

 

divadelné hry

učiteľmi a žiakmi nacvičené divadelné hry, s ktorými sa pravidelne zúčastňovali i na krajských prehliadkach, divadelný krúžok reprezentoval školu i pred televíznymi kamerami televízie, samotní učitelia nacvičili niekoľko divadelných hier: "Bačova žena", "Oklamaný manžel", "Domov je u nás" a pod.

 

 

plavecké výcviky

počas letných prázdnin sa pravidelne konali vo Vyhniach, kde sa žiaci zadarmo naučili plávať, učitelia túto činnosť vykonávali vo svojom voľnom čase, postupne sa pokračovalo v tradícii, ale už v súčasných podmienkach v Dudinciach, prípadne vo Zvolene

 

 

priateľstvo s inou školou 

priateľské výmeny vyučujúcich a žiakov so školou v Ostroměři /Česká republika/, najmä počas koncoročných výletov, naši žiaci okrem družobnej školy navštívili napríklad safari /Dvůr Králové/ a pod.

 

 

klzisko

nepoužívali ho len žiaci, ale i mladí ľudia z obce, v tom období bolo veľkou atrakciou

 

 

školské zábavy

úspešné a tradičné fašiangové posedenia učiteľov s rodičmi, ktorými sa utužovala spolupráca rodiny a školy

 

 

zberové akcie

žiaci boli usilovní, zbieralo sa prakticky všetko a vylepšovala sa tým finančná situácia školy

 

Okrem spomenutých aktivít je možné poukázať aj na niektoré zaujímavosti:

Škola len v školskom roku 1975/76 mala v ročníku až tri triedy. V "VI. C" triede bol vtedy triednym učiteľom J. Chovanec. V tento školský rok škola dosiahla aj najvyšší počet žiakov. Dosiahol neuveriteľných 406 žiakov.

Dosť veľkým problémom na hodinách telesnej výchovy bolo nosenie krojov. Tieto "úbory" boli postupne vymenené za telocvičné a prekonala sa tak silná tradícia minulosti.

Školu doteraz navštevovalo spolu aj so súčasnými žiakmi vyše 1 600 žiakov. Výchovno-vzdelávaciu činnosť tu vykonávalo vyše 165 pedagogických pracovníkov. 

Do školy chodili napríklad dvojičky. Ich počet sa pohyboval okolo čísla dvanásť.

V školskom roku 1963/64 na našej škole vyučoval matematiku bývalý primátor hlavného mesta SR - Bratislavy, v roku 1994 premiér slovenskej vlády, Jozef Moravčík.

Žiakom školy bol i bývalý poslanec Národnej rady SR Jaroslav Slaný. Školu končil v školskom roku 1977/78.

Dňa 6. apríla 1968 sa na škole uskutočnila beseda s vynikajúcimi hokejistami Vladimírom Dzurillom a Jozefom Golonkom.

V školskom roku 2004/05 nastúpilo do prvého ročníka len 9 prváčikov.

 

Školský rok 1960/61

Začal sa presne v utorok 1. septembra 1960. Žiaci sa ráno o 8,00 hod. zhromaždili na dvore starej školskej budovy, s ktorou sa ústami zástupkyne riaditeľa Eleny Roziakovej rozlúčili. Sprievod žiakov i učiteľov prešiel potom cez dedinu do novopostavenej školskej budovy.

Tu prítomných žiakov, učiteľov i početných rodičov privítal riaditeľ školy Ján Ozan, ktorý v slávnostnom prejave vyzdvihol radostné skutočnosti: novostavbu školy a nové učebnice a školské pomôcky. Žiaci predviedli hodnotný slávnostný program a po ňom si vypočuli rozhlasový prejav ministra školstva.

Školu navštevovalo 321 žiakov a v 11 triedach boli rozdelení nasledovne: I. tr. Mária Fraštiová 21, II. tr. Š. Jelušová 22, III. tr. Milada Králiková 25, IV. tr. E. Melichová 34, V. tr. M. Dráčiková 27, VI. A tr. J. Klement 34, VI. B tr. M. Mahútová 34, VII. A tr. E. Kvasová 28, VII. B tr. S. Ďurdina 29, VIII. tr. Š. Auxt 46, IX. tr. M. Ďurdinová 21.

Počas školského roka pracovali záujmové krúžky: dramaticko-spevácky /Š. Auxt/, recitačný /E. Roziaková/, tanečný /M. Mahútová/, pestovateľský /E. Kvasová/, telovýchovný /S. Ďurdina a J. Kvas/.

V januári 1961 učitelia E. Roziaková a S. Ďurdina navštívili na 3 dni priateľskú školu v Ostroměři v Českej republike. Na odplatu škola v dňoch od 20. do 25. februára 1961 hostila 2 učiteľov zo spomínanej priateľskej školy.

Školský rok končil 30. júna 1961. Z dôvodu zmeny názvu školy – Základná deväťročná škola Sebechleby a nedodaniu pečiatok školy výrobcom, vysvedčenia na konci školského roka neboli žiakom vydané.

 

Učiteľský kolektív v školskom roku 1960/61

 

Významné udalosti zo života základnej školy

 

6.8.1960

slávnostné odovzdanie budovy do užívania, ktorá mala 9 učební, kabinety, príslušenstvo, celý areál má plochu 3,6 ha

1961/62

zavedenie klasifikácie len k 1. polroku a ku koncu šk. roku /štvrťročné a trištvrťročné klasifikácie sa už nevykonávali/

1962/63

dokončenie športového areálu /hádzanárske ihrisko, dve volejbalové a basketbalové, doskočiská na skok do výšky a diaľky, bežecká 4-miestna 60 m dlhá dráha/

1963-65

svojpomocné vysadenie stromčekov v ovocnom sade o výmere 1 ha za odbornej pomoci Jána Madoľu z Ladzian

1968

oplotenie školského areálu

dec. 1970

začiatok výstavby školskej jedálne

sep. 1974

integrácia ZDŠ 1. - 4. roč. Báčovce

sep. 1975

integrácia ZDŠ 1. - 4. roč. Ladzany

žiaci dochádzali do školy z obcí: Sitn. Lehôtka, Kráľovce - Krnišov, Hont. Nemce, Hont. Tesáre, Šipice, Báčovce, Drážovce, Ladzany

sep. 1976

otvorenie ZDŠ v Hont. Nemciach, odchod žiakov z obcí: Kráľovce-Krnišov, Sitnianska Lehôtka, Hont. Nemce

začiatok fungovania školskej jedálne v novej budove v areáli školy

1976/77

vylepšenie podmienok ľadového klziska s osvetlením a mantinelmi, vybudovanie prekážkovej dráhy pre brannú výchovu

júl 1980

začiatok výstavby telocvične

1981

premenovanie školy na Základnú školu

sep. 1981

nebola už otvorená trieda IX. ročníka

6.10.1983

odovzdanie telocvične do užívania

1986

osadenie nového - výkonnejšieho kotla v kotolni školy na pevné palivo

jún 1988

maľovanie vonkajších stien budovy školy

jún 1990

asfaltovanie chodníkov a basketbalového ihriska

máj 1992

ničivým vetrom zhodený plech zo strechy telocvične a následná oprava strechy

aug. 1992

kompletné maľovanie vo vnútri budovy školy

1992/93

zriadenie počítačovej učebne /elektroinštalácia, signalizačné zariadenie, stoly, osembitové počítače a tlačiarne/,

vydanie zborníka slohových prác s názvom BOCHNÍK

dec. 1993

“návšteva” budovy školy zlodejmi, bez škôd

sep. 1993

povinná možnosť žiakov výberu náboženskej a etickej výchovy

jan. 1994

vykradnutie počítačovej učebne /počítač, tlačiareň, televízory/

sep. 1994

zavedenie jazykového variantu na 1. stupni /vyučovanie anglického jazyka v treťom a vo štvrtom ročníku/

jan. 1995

výmena nevyhovujúceho osvetlenia a parkiet v telocvični

máj 1995

“návšteva” zlodejov so škodou na zariadení a učebných pomôckach /ukradnuté boli ďalekohľad, magnetofóny, videokazety/

sep. 1995

zavedenie vyučovania nepovinného predmetu práca s počítačom, dovtedy od roku 1990 na škole pracoval záujmový útvar - výpočtová technika

okt. 1995

výmena škridlí a oprava krovu strechy na budove školy

jan. 1997

vlámanie sa zlodeja do objektu telocvične - priestoru ŠKD /ukradnutie televízora, videomagnetoskopu/

1996-99

trojročná transformácia školy z osemročnej na školu s povinnou deväťročnou školskou dochádzkou

sep. 1999

zriadenie špeciálnej triedy,

nebola otvorená trieda IX. roč. z dôvodu nízkeho počtu žiakov /počet žiakov klesol pod určenú hranicu 15 žiakov v triede na 2. stupni ZŠ/

sep. 2000

po 19. rokoch bola otvorená IX. trieda

feb. 2001 dvojtýždňové "chrípkové prázdniny"
jún 2001 vyšlo prvé číslo školského žiackeho časopisu GEĽOVNÍK 
júl 2001 nahradenie parkiet gumou v jednej triede, rozdelenie bývalej "špeciálnej triedy" /učebňa fyziky - chémie/ na dve menšie triedy

Ministerstvo školstva SR na základe vypracovanej prihlášky a projektu odsúhlasilo zaradenie našej školy do projektu INFOVEK, pre školu boli priradené: mailová adresa zssebechleby@zssebechleby.edu.sk a webová adresa www.zssebechleby.edu.sk

okt. 2001 vymaľovanie 4 tried
apr. 2002 dodanie výpočtovej techniky /5 žiackych PC zostáv a jedna učiteľská PC zostava/ a pripojenie na internet v rámci projektu Infovek
júl 2002 škola zo zákona získala právnu subjektivitu a zriaďovateľom školy sa stala obec Sebechleby
sep. 2002 na škole bola ustanovená funkcia hospodárky školy
dec. 2002 Prvá komunálna banka, a. s. /dnes Prima banka Slovensko, a. s./ mám podarovala jednu PC zostavu
apr. 2003 likvidácia prestarnutého ovocného školského sadu /vytrhanie celých stromov, približne 380 ks/
aug. 2003 začiatok výstavby nového volejbalového ihriska, úprava trávnatých plôch v školskom športovom areáli a bežeckej dráhy, povrchová úprava parkiet /brúsenie, vytmelenie, lakovanie/ v triede 
sep. 2003 otvorenie druhej špeciálnej triedy, prvá je pre žiakov 1. stupňa, druhá pre žiakov 2. stupňa
okt. 2003 vytvorenie kancelárie pre prácu hospodárky školy
jan. 2004 1. 1. 2004 došlo k spojeniu materskej školy so základnou školou, nový názov školy: ZÁKLADNÁ ŠKOLA S MATERSKOU ŠKOLOU SEBECHLEBY
jan. - mar. 2004 zapojenie sa školy do projektu INFOVEK - OTVORENÁ ŠKOLA /počítačový kurz absolvovalo približne 60 občanov - rodičov, dovybavenie počítačovej učebne o štyri  nové žiacke PC zostavy/
máj 2004 cez projekt POČÍTAČE ŠKOLÁM od firmy Slovak Telecom sme dostali 6 PC zostáv, týmto sa kvalitatívne dobudovala počítačová učebňa na ideálnu úroveň 15-tich žiackych PC zostáv a jednu učiteľskú PC zostavu
jún 2004 na Deň detí bolo dané do užívania nové antukové volejbalové ihrisko, perspektívne po vybudovaní ďalšieho podobného ihriska za pomoci Obecného úradu Sebechleby, by sa mali tak vytvoriť dva tenisové kurty, ktoré chýbajú i v obci a tak by žiaci mali možnosť zdokonaľovať sa vo volejbale a tenise 
2004 - 2005 svojpomocné vysadenie ovocných stromčekov v školskom ovocnom sade pod vedením p. Michala Husáka v počte vyše 250 kusov
jún 2005 výstavba antukovej bežeckej dráhy s odvodnením
2005 na etapy prebehlo zatepľovanie chodby budovy školy plastovými oknami a dverami
september 2005 uskutočnila sa slávnostná akadémia pri príležitosti 45. výročia otvorenia novej budovy školy
október 2005 vchod do telocvične /oprava schodov a ich prekrytie, výmena dverí/
jún 2006 doplnenie antuky na bežeckú dráhu a volejbalové ihrisko
august 2006 renovácia parkiet v triedach /prvá etapa/
november 2006 výmena dverí do šatne
august 2007 výmena dverí /vchod pre učiteľov/ a okien na chodbe - nad schodiskom
január 2008 výmena umývadiel v triedach
marec 2008 čitateľský kútik Knihomoľko /kúpa skriniek pre žiacku knižnicu na chodbe školy/
marec 2008 registrácia prihlásenia sa do europrojektu rekonštrukcie školy
august 2008 výmena obkladačiek na chodbe školy, výmena rohov a gumy na chodoch, maľovanie chodby a tried na druhom stupni
marec 2009 rekonštrukcia toaletných zariadení
apríl 2009 oficiálne začatie prác na europrojekte /objekty ZŠ, ŠJ a MŠ/
jún 2009 búranie náraďovne /prvá časť/
august 2009 vybudovanie prístreškov nad schodmi do školskej jedálne
september 2009 slávnostné odovzdanie europrojektu
október 2009 oprava asfaltového basketbalového ihriska
november 2009 vysadenie tují 
máj 2010 získanie lyžiarskeho výstroja za pomoci p. Zity Mihalovicovej
jún 2010 rekonštrukcia skleníka, búranie skladu pri školskej jedálni a skladu na zberový papier /druhá časť/, oprava antukovej bežeckej dráhy a volejbalového ihriska 
august 2010 vybudovanie drobnej stavby /náraďovňa a sklad zberového papiera/

 

Pedagogickí zamestnanci základnej školy

/abecedné zoradenie pedagógov školy v dvoch stĺpcoch; obdobie a miesto ich pôsobenia: 1 = 1. stupeň, 2 = 2. stupeň, 3 = školský klub detí - školská družina, 

4 = vedúca pionierskej organizácie - koordinátorka voľného času, 5 = vyučovanie náboženskej výchovy, 6 = špeciálna trieda, 7 = asistent učiteľa/

  

Almášiová Marta

1962-1963

2

Ľuptáková

1967-1968

1

Auxt Bohumír

1968-1969

2

Lvomska Xénia

1998-2000

2

Auxt Štefan

1957-1971

2

Macková Lucia 2000- 2, 1

Babiaková Marianna

1989-1990

3

Mahútová Margita

1958-1965

2, 4

Baculíková Klára

1988-1992

3, 4

Majerčíková Magda

1975-1976

4

Banský Vladimír 2001-2006 5

Maľa Ján

1964-1965, 1982-1984

2

Belanová Jana

1989-1990

3

Maľová Anna

1963-1964

1

Bieliková Gabriela

1986-1987

2

Masariková Kamila

1978

3

Bobková Drahomíra

1979-1980

2

Markovič Daniel 2009-2016 5

Bódišová Eva

1966-1967

1

Melichová Emília

1956-1993

1, 4

Bodóová Mária

1976-1984

1

Melišková Viera

1962-1976, 2000-2006

2

Bohušová Miroslava 2001-2002 1, 2

Michalic Ivan

1984-1986

2

Borchová Renáta

1988-1989

3

Mikulášiová Elena

1992-1993

4

Borošová Marta

1983-1984

2

Mikulášiová Vlasta

1973-1975

4

Budaiová Jana

1994-1995

2

Milčíková Ľubica

1987

2

Bukovská Stanislava

1977-1983

3

Mistríková M

1989

3

Butaš Rudolf

1992-1994

5

Mitterová Eva

1973-1976, 2005

1

Cedzová Ľudmila /s. Erika/

1997-1999, 2006-2014

5

Moravčík Jozef

1963-1964

2

Čipková Viera

1963-1964

2

Mozoľa Ján 2006-2009 5
Danková Lenka 2002-2003 7

Mrázová Božena

1975-2011, 2012

3, 1

Debnárová Eva

1972-1976

2

Necpálová Eva 2012- 7, 3

Degúľová Mária

1970-1971

2

Nemec Jozef

1985-1986

2

Didiová Beata 2001-2002, 2003- 7 Nemcová Marta 2000-2001 1

Dobríková

1969-1970

2

Nemčeková Eva 2002-2003 2
Dobronivská Jana 2009-2010 2 Nita Martina 2017- 7

Donovalová Helena

1998-1999, 2001-2002

5, 2

Ondrejková Anna

1973-1975

3

Došeková Alžbeta

1962-1963

2

Ondrišková Milota

1996-2000

2

Dráčiková Mária

1959-1962

2

Oravcová Eva

1964-1965

2

Dukátová Anastázia

1971-1976

2

Ozan Ján

1949-1973

2

Ďurdina Silvester

1955-1994

2

Ozanová Ľudmila

1963-1973

1, 4

Ďurdinová Mária

1957-1989

2, 3

Pavlovová Anna 

1990-1992

3

Fabianová Miroslava

1988-1990

3

Pavlendová Mária 2005-2008 2

Fehérová Soňa

1999-2008

6

Petrovská Ida

1963-1976

1

Fekešová Anna

1963-1965

2

Petrovský Jozef

1963-1969

2, 4

Fidlušová Mária 2003-2004 3

Petrusová Mária

1968-1969

2

Fidlušová Michaela 2002-2004 2

Plevková Eva

1962-1963

1

Fojtíková Marianna 2008-2009 2

Plichtová Anna

1997-1998

1

Fraštiová Mária

1960-1964

1

Plošická Mariana 2018- 7

Gabčanová Anna

1993-

5

Podmanická Beáta

1995-1997

3

Gáborová Elena

1963-1964

1

Priadková Anna

1970-1976

2

Gerátová Mária

1968-1982

1

Priadková Mária

1965-1966

 

Gregáňová Jana

1994-1996

1

Račková Martina

1991-1995

2, 4

Gregáňová Emília 2006-2008 2

Rajecká Renáta

1967-1968

2

Halajová Miroslava 2014- 2 Riečanová Daniela 2001-2002 3

Hecl Marián

1973-1976

2

Repčoková Marta

1971-2008

2, 1

Hluchá Andrea

1993-

1

Repčoková Zuzana

1992-1993

3

Hluchý Ján

1990-1993, 1994-2000

1

Rondíková Alžbeta

1961-1963

1

Homolová Klaudia 2012-2015 7 Rondíková Helena 1976-1982 2

Husáková Katarína

1986-1995

2, 3

Rondová Mária

1962-1967

2

Husáková Lucia 2014-2015 1 Roseváková Emília 1977-1978 2
Husáková Margita 2003- 1

Roziak Ján

1978-1985

2

Chalupková Anna

1982-1985

1

Roziaková Elena

1953-1994

2

Chovanec Ján

1975-1981

2

Ruman Ján

1987-

2

Chrančoková Veronika 2015- 1

Sakáč Pavol

1995

2

Izák Maroš 2001-2002 2

Sečkárová Anna

1985-1990

2

Jakubičková Katarína 2005- 2

Sedileková Drahomíra

1982-1983

2

Janoušková Beáta

1983-1991

2, 4

Sekulová Anna

1970

1

Jelušová Štefánia

1956-1964

1, 4

Selecká Mária 2006 1, 2

Juhasz Jozef

1961-1963

2

Schmidtová R

1971-1972

 

Kajánek František

1968-1969

1

Schneiderová Anna

1976-1978

2

Kalina Milan

1965-1975

2

Slaninová Monika 2008-2013 2

Kalinová Mária

1964-1975

2

Slávik Peter

2004

2

Kaufmanová Michaela 2017- 7

Sliacka Anna

1979-1981

1

Kelemenová Mária

1975-1976

1

Slivková Anastázia /s.Faustína/ 2016- 5

Kempová Eva

1987-2013

3, 1

Stehlíková Mária

1966-1969

1

Klement Jozef

1954-1962

2

Sviatková Denisa

1995-1999

2

Klimko Ján

1995-1996

2

Straková Magda 2000-2001 3

Klimko Róbert

1997-2018

2

Svitáčová Anna

1987-1988

1

Kmecová Anna

1969-1971

1

Sviteková Renáta

1987-1989

2, 4

Kmetík Ján

1975-1976

2

Strehárová Monika

1995-1998

2

Kocian Karol

1964-1985, 1990-2005

1, 2

Sujová Katarína 1997- 3, 6

Kocianová Anna

1961-1995, 1999-2001

1

Šáliová Dagmar 2007 1
Kocková Michaela 2011-2012 1 Šalyová Ingrid 2012-2014 1, 2

Korčoková Mária

2001- 

Škreková Jana

1986-1990

2

Kováčiková Kamila

1972-1974

2

Škulcová Helena

1980-1981

1

Kováčová Lýdia

1973-1987

1, 2

Šoucová Marta

1969-1972

2

Kováčová Martina 2003- 1 Špániková Anna 1961-1963 2

Králiková Milada

1960-1961

1

Špániková Margaréta

1999-2003

2, 1

Králiková Vilma

1983

3

Šrámková Mária

1963-1966

1

Kraus Boris

1990-1994

2

Štroffeková Anna

1991-1993

2

Krausová Anežka

1990-1997

1

Šuba Dušan

1974-1977

1, 2

Kresanová Emília

1995-2001

2

Šuják František

1967-1969

1

Krištályová Dáša

1984-1990

3

Turáková Alakšová Lucia 2013-2015 2, 3

Krištofíková Júlia

1996-1997

5

Udayová Mária

1965-1966, 2001-2004

2

Kršiaková Kamila

1990-1991

4

Uhrínová Darina

1970-1971

2

Kučerová Anna

1963-1964

 

Urbanová Eva

1980-1995, 2000-2001

1

Kuzmová Eva

1997-1998

3

Valachová Vlasta

1982-1983

1

Kvas Jozef

1957-1962

2

Veselovská Anna 2005 2

Kvasová Edita

1958-1962

2

Vicianová Sopková Iveta 2018- 7

Lacková Ľudmila

1978-2001

2, 1

Vilhan Miroslav

1994-1995

5

Laktiš Peter

1999-2001

5

Vitovská Milota

1965

1

Lendvorská Danica

1998-1999

3

Vojtaššák Oto

1983-1984

3

Lendvorská Marta

1967-1973

2

Zaťková Jarmila

1969-1970

 

Leová Marta

1979-1987

2

Žilíková Marianna 2010- 2

Lipnická Segečová Jana

2004-

2

Lucinová Lucia 2003- 2
Lukáčová Erika 2012- 1

 

Počty úspešných absolventov základnej školy a ich triedni učitelia

 

Školský rok

Počet žiakov

T r i e d y   a    t r i e d n i    u č i t e l i a         /počty  žiakov v triedach/

Kumulácia počtu absolventov

 

1960/61

21

IX.

Ďurdinová M.

 

 

21

1961/62

39

IX.

Auxt Š.

 

 

60

1962/63

52

IX.A

Roziaková E. /27/

IX.B

Vinkovičová A. /25/

112

1963/64

56

IX.A

Petrovský J. /28/

IX.B

Melišková V. /28/

168

1964/65

47

IX.A

Roziaková E. /24/

IX.B

Ďurdinová M. /23/

215

1965/66

55

IX.A

Melišková V. /27/

IX.B

Kalinová M. /28/

270

1966/67

38

IX.

Ďurdina S.

 

 

308

1967/68

39

IX.A

Auxt Š. /19/

IX.B

Kalina M. /20/

347

1968/69

43

IX.A

Roziaková E. /21/

IX.B

Ďurdina S. /22/

390

1969/70

62

IX.A

Kalinová M. /30/

IX.B

Melišková V. /32/

452

1970/71

45

IX.A

Kalina M. /23/

IX.B

Ďurdina S. /22/

497

1971/72

42

IX.A

Lendvorská M. /21/

IX.B

Kalina M. /21/

539

1972/73

47

IX.A

Roziaková E. /25/

IX.B

Ďurdinová M. /22/

586

1973/74

36

IX.A

Kalinová M. /18/

IX.B

Melišková V. /18/

622

1974/75

47

IX.A

Priadková A. /23/

IX.B

Ďurdina S. /24/

669

1975/76

36

IX.

Hecl M.

 

 

705

1976/77

21

IX.

Ďurdinová M. /17/

VIII.

Schneiderová A. /4/

726

1977/78

32

IX.

Schneiderová A./27/

VIII.

Ďurdina S. /5/

758

1978/79

27

IX.

Ďurdina S. /26/

VIII.

Chovanec J. /1/

785

1979/80

31

IX.

Ďurdina S. /22/

VIII.

Repčoková M. /9/

816

1980/81

47

IX.

Repčoková M. /22/

VIII.

Kováčová L. /25/

863

1981/82

26

VIII.

Roziak J.

 

 

889

1982/83

28

VIII.

Roziak J.

 

 

917

1983/84

23

VIII.

Ďurdina S.

 

 

940

1984/85

22

VIII.

Repčoková M.

 

 

962

1985/86

24

VIII.

Nemec J.

 

 

986

1986/87

30

VIII.

Lacková Ľ.

 

 

1 016

1987/88

36

VIII.

Ďurdina S.

 

 

1 052

1988/89

37

VIII.A

Repčoková M. /19/

VIII.B

Sviteková R. /18/

1 089

1989/90

27

VIII.

Škreková J.

 

 

1 116

1990/91

27

VIII.

Ruman J.

 

 

1 143

1991/92

28

VIII.

Lacková Ľ.

 

 

1 171

1992/93

21

VIII.

Ďurdina S.

 

 

1 192

1993/94

22

VIII.

Kocian K.

 

 

1 214

1994/95

32

VIII.

Kocian K.

 

 

1 246

1995/96

22

VIII.

Kocian K.

 

 

1 268

1996/97

28

VIII.

Lacková Ľ.

 

 

1 296

1997/98

22

VIII.

Kresanová E.

 

 

1 318

1998/99

13

VIII.

Sviatková D.

 

 

1 331

1999/00

0

žiaci VIII. roč. postúpili do IX. roč.

 

 

1 331

2000/01 19 IX. Klimko R. 1 350
2001/02 16 IX. Klimko R. 1 366
2002/03 21 IX. Udayová M. 1 387
2003/04 23 IX. Klimko R. 1 410
2004/05 17 IX. Klimko R. 1 427
2005/06 22 IX. Jakubičková K.                        

1 449
4 ŠT Sujová K. 1 453
2006/07 24 IX. Repčoková M. 1 477
2007/08 20 IX. Pavlendová M. 1 497
5 ŠT Sujová K. 1 502
2008/09 21 IX. Lipnická Segečová J. 1 523
1 ŠT Sujová K. 1 524
2009/10 11 IX. Klimko R. 1 535
2010/11 16 IX. Jakubičková K. 1 551
2011/12 14 IX. Lucinová L. 1 565
2 ŠT Sujová K. 1 567
2012/13 9 IX. Žilíková M. 1 576
2013/14 16 IX. Lipnická Segečová J. 1 592
1 ŠT Sujová K. 1 593
2014/15 23 IX. Klimko R. 1 616
1 ŠT Sujová K. 1 617
2015/16 20 IX. Jakubičková K. 1 637
2016/17 15 IX. Lucinová L. 1 652
2017/18 12 IX. Macková Lucia 1 664
2018/19 16 IX. Halajová Miroslava 1 680

 Počty žiakov a tried základnej školy, počty oddelení školskej družiny - školského klubu detí

 

Šk. rok:

P o č e t žiakov a tried

Počet odd.

 

Šk. rok:

P o č e t žiakov a tried

Počet odd.

Šk. rok: P o č e t žiakov a tried Počet odd.

1960/61

321       11

 

 

1980/81

265       11

3

2000/01 209      10 2

1961/62

351       12

 

 

1981/82

242       10

3

2001/02 212      10 2

1962/63

387       13

 

 

1982/83

251       11

3

2002/03 217      10 2

1963/64

363       13

 

 

1983/84

241       10

3

2003/04 226      11 2

1964/65

351       13

 

 

1984/85

247       10

4

2004/05 214      11 1

1965/66

339       13

 

 

1985/86

255       10

4

2005/06 204      11 1

1966/67

344       12

 

 

1986/87

250       10

4

2006/07 196      10 1

1967/68

339       12

 

 

1987/88

249       10

4

2007/08 186      10 1

1968/69

331       12

 

 

1988/89

236       10

4

2008/09 186      10 1

1969/70

347       13

 

 

1989/90

222        9

4

2009/10 166      10 1

1970/71

320       13

 

 

1990/91

223        9

4

2010/11 164      10 1

1971/72

320       13

 

 

1991/92

205        9

3

2011/12 164      10 1

1972/73

324       13

 

 

1992/93

199        9

3

2012/13 163      10 1

1973/74

355       14

1

 

1993/94

193        9

2

2013/14 167      10 1

1974/75

366       14

1

 

1994/95

198        9

2

2014/15 157      10 1

1975/76

406       14

1

 

1995/96

190        9

2

2015/16 151      10 2

1976/77

278        9

1

 

1996/97

186        8

2

2016/17 142      10 1

1977/78

278        9

2

 

1997/98

182        9

3

2017/18 142      10 1

1978/79

263        9

2

 

1998/99

181        8

3

2018/19 136      10 1

1979/80

268       10

3

 

1999/00

178        9

2

2019/20

 

Riaditelia, zástupcovia riad. školy a výchovní poradcovia základnej školy

 

Riad. školy

obdobie

 

Zást. riad. školy

obdobie Výchovný poradca

obdobie

Ján Ozan

1958-1973

 

Elena Roziaková

1958-1962

 

 

 

Margita Mahútová

1962-1963

 

 

 

Anna Kučerová

1963-1964

 

 

 

Karol Kocian

1964-1973

Karol Kocian

1973-1985

 

Elena Roziaková

1973-1990

Viera Melišková do r. 1976

Anna Sečkárová

1985-1990

 

 

Silvester Ďurdina

1976-1992 

Marta Repčoková

1990-2002

 

Karol Kocian

1990-1991

Ľudmila Lacková 1992-2001

 

 

 

Boris Kraus

1991-1994

Róbert Klimko 2001-2018

 

 

 

Ján Ruman

1994-2002

Jaroslav Augustín 2019-
Ján Ruman 2002- Margita Husáková 2003-

 

 Nepedagogickí zamestnanci školy

/výkon prác: u = upratovačské, š = školnícke, k  = kuričské, kuch =  kuchárske, všj = vedúca školskej jedálne,

hk = hlavná kuchárka, h = hospodárka školy /mzdové a účtovnícke//

 

Antal Ján

š

 

Javorková Viera u

Roziaková Mária

u

Antalová Elena

u

Kaufmanová Jana

kuch

Schvarcová Dagmar u

Babiaková Monika

u

Krísel Ján k Skokanová Alžbeta u

Baláž Ján

š, k

Kríselová Mária

u

Sopková Iveta h

Balážová Helena

u, š

Labudová Margita

u

Sopková Mária u

Bírová Mária

šjk

 

Lipnická Elena

u

Suja Jaroslav š, k

Blašková Anna

kuch, hk

 

Líška Ján k

Škvarka Ján

š, k

Bukovinská Jolana kuch

 

Ludrovanová Anna

u

Škvarková Anna

u

Dráčiková Viera

u

 

Lukáčová Ľubica

u

Šorec Jozef

k, š

Gembická Anna kuch

 

Mäsiarová Anna kuch Šušovicová Margita u /mš/
Gembický Jozef k /mš/

 

Mikulášiová Mária kuch Trpková Božena kuch, hk
Homolová Anna kuch, všj

 

Očenášová Mária kuch Uhlerová Mária kuch /mš/

Hudecová Anna

kuch, všj

Polcíková Anna

u

Veis Pavel k

Husáková Emília

kuch, hk, u

Rerichová Mária u Zubeková Zuzana u

Jarábek Stanislav

k

 

Rerichová Mária

všj

Jančiarová Anna

kuch, u

 

Rohošková Emília

kuch

 

Pedagogické zamestnankyne materskej školy 

/uč = učiteľka, au = asistentka učiteľky, r = riaditeľka, zrš - zástupkyňa riaditeľa školy pre MŠ /

 
Drienková Eva r, uč

 

Plošická Mariana
Gregáňová Anna Roziaková Jaroslava
Heclová Adriana Roziaková Mária r, zrš, uč
Jelchová Mária zrš, uč

 

Roziaková Paulína au
Lipnická Jana

 

Špániková Margareta au
Mikulášiová Klaudia

 

Vilhanová Valéria
Plevová Michaela Veisová Ľudmila
Plošická Beata

 

Prehľady činnosti žiakov základnej školy

 

Zoznam záujmových útvarov - krúžkov školy

 

Záujmový útvar - krúžok:

aerobik

letecko-modelársky

programovania

športových hier

astronomický

literárno-dramatický

rádioamatérsky

telovýchovný

bábkarský

matematický

radistický

turistický

divadelný

mladých poľovníkov

recitačný

včelársky

dramatický

mladých požiarnikov

rybársky

volejbalový

estetický

mladých zdravotníkov

stolného tenisu

výpočtovej techniky

folklórny

motostrelecký

strelecký

výšivkársky

fotoamatérsky

ochrancov prírody

svetonázorový

výtvarný

futbalový

ovocinársky

šachový

zdravotnícky

klub mladých priateľov

požiarnicky

šikovných rúk

florbalový

krúžok družby

práca s počítačom

športový

mažoretky
šikovníček varíme, pečieme

 

Zoznam zberových akcií žiakov 

Zber:

 

 

gaštana a žaluďa

pomarančových šúp

šípok

lieč. rastlín /baza, lipa/

púpavy

textilu

makovíc

skla

železného šrotu

papiera

slimákov

 

 

Zapojenosť žiakov v olympiádach  

 

anglického jazyka

chemickej

ruského jazyka

biblickej biologickej

fyzikálnej

matematickej

nemeckého jazyka

slovenského jazyka

zemepisnej/geografickej

 

Zapojenosť žiakov v súťažiach a projektoch

 

Literárnych:

Matematicko-prírodovedných:

Projekty a programy:

Hviezdoslavov Kubín

Astronómia

Enviroprojekt

Literárny Trenčín

Matematický klokan Infovek 1, 2

Literárny Zvolen

Mladý prírodovedec

Mliečny program

Prednes poézie a prózy

Poľovnícka trofej

Modré z neba

Puškinov pamätník

Programátor

Národný program proti drogám
Rozprávkové vretienko

Poznaj a chráň

Otvorená škola

Rétorika

Pytagoriáda

Strom života

Súťaž J. C. Hronského

Zlatá včela

Zdravá škola
Šaliansky Maťko

Všetkovedko 

Živá voda
Vlastná tvorba Office Aréna Školské ovocie
Osmijanko Genius Logicus

Čitateľský oriešok

 

Speváckych:

Divadelno-folklórnych: Výtvarných:
Červený kvet Divadelná prehliadka súborov Biblia očami detí
Melódie priateľstva Folklórna prehliadka súborov
Slovenský slávik
Spievanky pod Poľanou
Spievanky pod Vartovkou
Zlatý kľúčik
Zorničkin slávik

 

Športovo-branných:

100 jarných km

Detská všestrannosť

Minifutbal

Stolný tenis

Basketbal

Dopravná súťaž cyklistov

Mladí záchranári CO

Strelecká liga

Beh na lyžiach

Dudinská päťdesiatka

O pohár starostu obce

Volejbal

Beh oslobodenia Krupiny

Futbal

O pohár veliteľa OO PZ

Vybíjaná

Beh oslobodenia obce

Hádzaná

Orientačný beh

Zdatné deti

Beháme s rozhlasom

Chôdza žiakov

Partizánsky samopal

Zdravotná hliadka mladých

Branná všestrannosť

Ľadový hokej

Pioniersky semafor

Florbal

Branný poldeň

Ľahká atletika

Plameň

Nemčiansky kros
Cezpoľný beh Letecký modelár

Plávanie

 

ZÁVER

Úsilím o spracovanie  “trilógie” venovanej obci /“Historické kalendárium obce Sebechleby”, “Absolventi ZŠ Sebechleby 1960-2000” a “Základná škola Sebechleby 1960-2000”/ som chcel vyjadriť obdiv a úctu k tomu, čo všetko sa v tejto obci a tiež hlavne v sebechlebskom školstve za posledných niekoľko desiatok rokov udialo. Dopredu sa však ospravedlňujem, ak došlo k nejakým chybám a nepresnostiam.

Na záver skutočne treba poďakovať všetkým tým, ktorí sa menším alebo väčším pričinením podieľali na kvalitatívnom raste školy. Keďže tradície motivujú, je našou povinnosťou, aby sme pokračovali v nastúpenej ceste.

Želám všetkým veľa zdravia a chuti v náročnej a zároveň krásnej práci s deťmi.

                                                                                                       

PRAMENE

Kronika PO pri OSŠ 1958-1976

Kronika PS pri ZDŠ 1976-1979

Kronika rímskokatolíckej ľudovej školy 1918-1951

Kronika školy 1949-1963

Kronika školy 1973-1995

Kronika školy 1995-2005

Kronika školy 2005-2010

Kronika školy 2010-2015

Triedne výkazy školských rokov 1960/1961 - 2014/2015

 

Spracoval: RNDr. Ján Ruman, september 2000, aktualizácia august 2005, aktualizácia august 2010, posledná aktualizácia január 2019.

História Hlavná stránka