P r i e s k u m   n a   š k o l e

Na našej škole v apríli 2012 bol vykonaný prieskum v spolupráci so žiakmi štvrtého až deviateho ročníka. Použitý bol dotazník, ktorý uvádza A. Albert vo svojom príspevku "V zrkadle prieskumu efektívnosti vyučovania". Citovaný príspevok bol uverejnený v Pedagogických rozhľadoch, roč. 7, 1998, č. 5, s. 9, ktoré vydalo Metodické centrum v Banskej Bystrici.

Otázky boli zamerané na efektívnosť a zaujímavosť vyučovacích hodín. Anketový lístok vyplnilo presne 100 žiakov školy, čo predstavuje 61 %-nú vzorku zo všetkých žiakov našej školy.

P.č.

V  ý r o k y

O    d   p   o   v   e   d   e    / v  % /

 

 

nikdy

málokedy

často

spravidla

vždy

1.

Na vyučovacích hodinách sa nudím

 11

 57

26

4

2

2.

Na vyučovacích hodinách dávam pozor

1

18

35

31

15

3.

Sledujem výklad učiteľa

3

10

27

32

28

4.

Keď niečomu nerozumiem, spýtam sa

7

29

22

10

32

5.

Podstatnú časť učiva si osvojím na vyuč. hodinách

8

21

42

18

11

6.

Na otázky učiteľov dokážem odpovedať

1

20

39

34

6

7.

Bojím sa skúšania

12

25

19

6

38

8.

Rád sa predvádzam

43

40

7

4

6

9.

V škole sa cítim dobre

3

24

31

22

20

10.

V škole sa cítim byť úspešný

9

38

23

21

9

11.

Keď niečo neviem, požiadam spolužiakov o pomoc

5

29

25

18

23

12.

Spolužiaci sa na mňa obracajú o pomoc

9

31

17

15

28

13.

Učím sa rád a v dobrej nálade

9

31

17

15

28

14.

Neúspechy ma dokážu znechutiť

9

29

24

13

25

15.

Na vyučovacích hodinách sa cítim dobre

3

15

38

29

15

16.

Učivo ma zaujíma

3

27

40

20

10

17.

Učím sa len preto, lebo musím

24

31

14

13

18

18.

Učím sa preto, lebo mám pred sebou perspektívne ciele

5

17

18

24

36

19.

Učím sa preto, aby som splnil očakávania

7

18

39

21

15

20.

Svoje študijné problémy konzultujem s dospelými osobami

13

27

26

20

14

Po analýze odpovedí dochádzame k zaujímavým zisteniam.

27 % žiakov sa v našej škole necíti dobre /otázka č. 9/, 18 % žiakov sa necíti dobre na vyučovacích hodinách /otázka č. 15/ a zrejme preto sa nerado učí. 40 % žiakov tvrdí, že sa nikdy alebo len málokedy učí s radosťou a s dobrou náladou /otázka č. 13/.

Možnými príčinami stavu sú skutočnosti, že 32 % žiakov našej školy sa nudí na vyučovacích hodinách /otázka č. 1/. Žiaci sú zaťažovaní množstvom učiva. 29 % žiakov si nikdy alebo len málokedy osvojí učivo priamo na vyučovacej hodine. Z toho vyplýva, že sa musia učiť aj vo svojom voľnom čase. 47 % žiakov sa nikdy alebo len málokedy cítia byť úspešnými v škole /otázka č. 10/.

Problémom je aj to, že až 63 % žiakov sa bojí skúšania /19 % často, 6 % spravidla a 38 % vždy, otázka č. 7/. Tento strach je spojený s neúspechom. Dôsledkom série neúspechov je, že sa žiak vzdá márneho boja o dobré známky. Potvrdzujú to aj odpovede na otázku č. 14, keď až 62 % žiakov tvrdí, že dôsledkom neúspechu strácajú chuť do učenia.

Ešte stále 45 % žiakov našej školy nemá žiadnu radosť zo školy, lebo sa učia len preto, lebo musia /otázka č. 17/. 64 % žiakov sa spýta, keď niečomu nerozumie /otázka č. 4/ a 40 % žiakov nikdy alebo len málokedy konzultuje svoje študijné problémy s dospelými osobami /otázka č. 20/.

Prieskum naznačil, že vyučovanie na našej škole by malo byť ešte stále iné. Vyučovacie hodiny by mali byť ešte viac zaujímavejšie, príťažlivejšie a pestrejšie

Jedným z návrhov ako vylepšiť vyučovanie na našej škole by mohlo byť realizovanie projektového vyučovania podľa predkladanej prezentácie. Jej názov znie: "Zavedenie projektového vyučovania na ZŠ s MŠ Antona Matulu Sebechleby".

Ale na záver treba otvorene povedať, že optimálny stav sa veľmi ťažko dosahuje. Deti to asi nikdy nebudú vnímať tak ako my dospelí.

Vypracoval: RNDr. Ján Ruman, máj 2012, aktualizované v novembri 2012.

Hlavná stránka