P r i e s k u m   n a   š k o l e

Na našej škole v marci 2002 bol vykonaný prieskum v spolupráci so žiakmi druhého stupňa. Použitý bol dotazník, ktorý uvádza A. Albert vo svojom príspevku "V zrkadle prieskumu efektívnosti vyučovania". Citovaný príspevok bol uverejnený v Pedagogických rozhľadoch, roč. 7, 1998, č. 5, s. 9, ktoré vydalo Metodické centrum v Banskej Bystrici.

Otázky boli zamerané na efektívnosť a zaujímavosť vyučovacích hodín. Anketový lístok vyplnilo presne 100 žiakov školy,  čo predstavuje 92,59 %-nú vzorku zo všetkých žiakov 2. stupňa našej školy.

P.č.

V  ý r o k y

O    d   p   o   v   e   d   e    / v  % /

 

 

nikdy

málokedy

často

spravidla

vždy

1.

Na vyučovacích hodinách sa nudím

1

55

24

16

4

2.

Na vyučovacích hodinách dávam pozor

2

23

34

29

12

3.

Sledujem výklad učiteľa

3

18

39

21

19

4.

Keď niečomu nerozumiem, spýtam sa

14

45

13

7

21

5.

Podstatnú časť učiva si osvojím na vyuč. hodinách

5

30

35

13

17

6.

Na otázky učiteľov dokážem odpovedať

4

33

38

20

5

7.

Bojím sa skúšania

5

17

19

9

50

8.

Rád sa predvádzam

39

35

13

7

6

9.

V škole sa cítim dobre

13

36

27

15

9

10.

V škole sa cítim byť úspešný

16

47

17

14

6

11.

Keď niečo neviem, požiadam spolužiakov o pomoc

9

28

20

12

31

12.

Spolužiaci sa na mňa obracajú o pomoc

19

43

17

12

9

13.

Učím sa rád a v dobrej nálade

20

37

16

15

12

14.

Neúspechy ma dokážu znechutiť

4

21

20

10

45

15.

Na vyučovacích hodinách sa cítim dobre

6

51

23

18

2

16.

Učivo ma zaujíma

5

37

27

24

7

17.

Učím sa len preto, lebo musím

20

40

11

13

16

18.

Učím sa preto, lebo mám pred sebou perspektívne ciele

6

12

29

26

27

19.

Učím sa preto, aby som splnil očakávania

12

22

27

21

18

20.

Svoje študijné problémy konzultujem s dospelými osobami

20

32

17

9

22

Po analýze odpovedí dochádzame k zaujímavým zisteniam. 

49 % žiakov sa v našej škole necíti dobre /otázka č. 9/, 57 % žiakov sa necíti dobre na vyučovacích hodinách /otázka č. 15/ a zrejme preto sa nerado učí. 57 % žiakov tvrdí, že sa nikdy alebo len málokedy učí s radosťou a s dobrou náladou /otázka č. 13/.

Možnými príčinami tohoto stavu sú skutočnosti, že až 44 % žiakov našej školy sa nudí na vyučovacích hodinách. Žiaci sú preťažení množstvom učiva. Až 35 % žiakov si nikdy alebo len málokedy osvojí učivo priamo na vyučovacej hodine. Z toho vyplýva, že sa musia učiť aj vo svojom voľnom čase. 63 % žiakov sa nikdy /16 %/ alebo len málokedy /47 %/ cítia byť úspešnými v škole.

Vážnym problémom je aj to, že až 78 % žiakov sa bojí skúšania /19 % často, 9 % spravidla a 50 % vždy/. Tento strach je spojený s neúspechom. Dôsledkom série neúspechov je, že sa žiak vzdá márneho boja o dobré známky. Potvrdzujú to aj odpovede na otázku č. 14, keď až 75 % žiakov tvrdí, že dôsledkom neúspechu stráca chuť do učenia.

Netreba sa čudovať, že 40 % žiakov našej školy nemá žiadnu radosť zo školy, lebo sa učia len preto, lebo musia. Len 41 % žiakov sa spýta, keď niečomu nerozumie a 52 % žiakov nikdy alebo len málokedy konzultuje svoje študijné problémy s dospelými osobami.

Prieskum naznačil, že vyučovanie na našej škole by malo byť iné. Vyučovacie hodiny by mali byť zaujímavejšie, príťažlivejšie a pestrejšie. Teda iné aké sú dnes v súčasnosti.

Ak porovnáme výsledky našej školy s výsledkami, ktoré uvádza A. Albert v citovanom príspevku o žiakoch stredných škôl na Slovensku z roku 1998, výsledné hodnoty sú podobné. Niektoré otázky dopadli ešte negatívnejšie. Napríklad otázky č. 1, 9, 10, 13, 15. Najviac negatívne dopadla otázka č. 7, kde výsledná hodnota žiakov našej školy /78 %/ vykazuje rozdiel až o 23 číselných jednotiek v porovnaní so žiakmi stredných škôl /54,8 %/.

Vypracoval: RNDr. Ján Ruman, apríl 2002

Hlavná stránka