S e b e š k o

Príspevky do časopisu sú prevzaté z nášho školského časopisu GEĽOVNÍK, ktorý na škole začal vychádzať v júni 2001.   S E B E Š K O   je školský internetový časopis žiakov Základnej školy v Sebechleboch.

G e ľ o v n í k

Ponúkame ešte zoskenované strany Geľovníka: strana  prvá  druhá  tretia  štvrtá  piata  šiesta  siedma  ôsma. Geľovník vyšiel pod vedením pani učiteľky Mgr. Ľudmily Lackovej. Všetky pekné kresbičky v tomto čísle maľovala p. učiteľka Margaréta Špániková.

  B o c h n í k

Ešte sa podarilo nájsť jeden exemplár zborníka slohových prác žiakov našej školy pod názvom  BOCHNÍK, ktorý vyšiel v školskom roku 1992/93 pod vedením pani učiteľky Mgr. Anny Štroffekovej. Jeho prepis bez kresbičiek je možné si prečítať kliknutím na názov citovaného zborníka. A takto vyzerala prvá strana.

 N o v i n k y   z o   š k o l s k ý c h   l a v í c

Ďalším časopisom, ktorý na našej škole vychádzal, boli Novinky zo školských lavíc. Časopis vychádzal ako výsledok práce žiakov a pedagógov literárno-žurnalistického krúžku, ktorý začal svoje aktivity pod vedením slečny učiteľky Mgr. Jany Segečovej od začiatku školského roka 2005/06. Celkovo vyšlo veľmi pekných a zaujímavých 16 čísiel. Na ukážku si pozrite ich obálky.  

 M a t u l á č i k

Náš súčasný školský časopis pod vedením slečny učiteľky Mgr. Jany Segečovej sa volá Matuláčik. Začal vychádzať od školského roka 2010/11. Ďakujeme za vydávanie krásneho školského časopisu a držíme mu palce. 

Hlavná stránka